blue shadow

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU BLUE SHADOW

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego blue shadow, działającego pod adresem internetowym https://blueshadow.pl/ (dalej: „Sklep”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem:
https://blueshadow.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/23 .

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ROSAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (adres siedziby: ul. Ks. Świerzego 8, 43-100 Tychy), wpisana w rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297347, posiadającą NIP: 9691474135, numer REGON: 240547340, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected].

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Konta

1) adres poczty elektronicznej;

2) opcjonalnie - Twoje dane zapisane na koncie Google lub na profilu w serwisie Facebook.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie Usługi Konta.


Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży

1) imię;

2) nazwisko;

3) numer telefonu;

4) adres poczty elektronicznej,

5) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

6) firma;

7) NIP.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy mieszanej (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy lub Umów).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. Umowy lub Umów.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

1) imię;

2) nazwisko;

3) adres poczty elektronicznej;

4) numer telefonu;

5) adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

· udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;

· realizacji uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi – art. 556 i n. Kodeksu cywilnego)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji uprawnień wynikających z rękojmi).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak, niż 14 dni), a w wypadku realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi – do czasu ich przedawnienia.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie newslettera

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie)

Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

 

Administrator będzie przetwarzał adres poczty elektronicznej do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie powiadomień poczty elektronicznej

 

(np. informujących o postępach realizacji Zamówienia)

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Klientów o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem usług)

Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa formularza zapytania o Produkt

1) imię;

2) adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie o Produkt (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody, nie dłużej jednak niż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

1) imię i nazwisko/firma;

2) adres zamieszkania/siedziby;

3) NIP;

4) numer Zamówienia.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

1) imię;

2) nazwisko;

3) podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

1) imię;

2) nazwisko;

3) adres poczty elektronicznej;

4) adres zamieszkania/siedziby;

5) numer PESEL/KRS;

6) firma;

7) NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności w Sklepie

1) data i godzina odwiedzin;

2) numer IP urządzenia;

3) rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

4) przybliżona lokalizacja;

5) rodzaj przeglądarki internetowej;

6) czas spędzony w Sklepie;

7) przeglądane Produkty;

8) odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Sklepu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Sklepem

1) adres IP;

2) data i czas serwera;

3) informacje o przeglądarce internetowej;

4) informacje o systemie operacyjnym.

 

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Sklepu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Sklepu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Sklepu w sposób prawidłowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu;
 2. operator logistyczny i firmy kurierskie;
 3. dostawcy systemów płatności online;
 4. serwisy Google i Facebook;
 5. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics, Yandex LCC);
 6. grupa kapitałowa Wirtualnej Polski;
 7. biuro księgowe;
 8. podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu;
 9. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
 10. dostawca usługi newslettera;
 11. dostawca usług SMS/MMS.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile, Singapur oraz Tajwan (Republika Chińska). Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Sklepu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

RODZAJ

NAZWA PLIKU

DOSTAWCA

FUNKCJA PLIKU

OKRES DZIAŁANIA

Niezbędne cf_use_ob dcsaascdn.net Ten plik cookie służy do wykrywania, czy strona internetowa jest dostępna. 1 dzień
Niezbędne CONSENT youtube.com Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy przeglądarka odwiedzającego akceptuje pliki cookie. 2 lata
Niezbędne SERVERID app3.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do przyporządkowania odwiedzającego do konkretnego serwera. Sesyjny
Niezbędne SERVERID shoper.salesmanago.com Ten plik cookie służy do przyporządkowania odwiedzającego do konkretnego serwera. Sesyjny
Niezbędne gdpr id5-sync.com Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy przeglądarka odwiedzającego akceptuje pliki cookie. 1 dzień
Preferencje __sak youtube.com Ten plik cookie służy do zapisywania informacji o ustawieniach wideo odwiedzającego. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Statystyczne _smvs app3.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących aktywności odwiedzających witrynę internetową (w celu wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej). nieokreślony (do momentu usunięcia)
Statystyczne _smvs blueshadow.pl Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących aktywności odwiedzających witrynę internetową (w celu wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej). nieokreślony (do momentu usunięcia)
Statystyczne PugT pubmatic.com Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących aktywności odwiedzających witrynę internetową (w celu wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej). 30 dni
Statystyczne visitor-id media.net Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących aktywności odwiedzających witrynę internetową (w celu wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej). 1 rok
Marketingowe _smvc app3.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do osadzania wyskakujących okienek reklamowych na stronie internetowej. 3 miesiące
Marketingowe DEVICE_INFO youtube.com Ten plik cookie służy do śledzenia interakcji odwiedzającego z treściami osadzonymi na stronie internetowej. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Marketingowe LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. 180 dni
Marketingowe NID google.com Ten plik cookie służy do rejestrowania niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia użytkownika w celach reklamowych. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Marketingowe AdServer/Pug pubmatic Ten plik cookie służy do rejestrowania danych statystycznych z wielu odwiedzin na stronie internetowej. sesyjny
Marketingowe am_tokens exchange.mediavine.com Ten plik cookie służy do przedstawienia użytkownikowi odpowiednich treści i reklam. 14 dni
Marketingowe am_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Ten plik cookie służy do przedstawienia użytkownikowi odpowiednich treści i reklam. 14 dni
Marketingowe callback id5-sync.com Ten plik cookie służy do rejestracji danych odwiedzającego w celu optymalizacji trafności reklam. 1 dzień
Marketingowe criteo exchange.mediavine.com Ten plik cookie służy do przedstawienia użytkownikowi odpowiednich treści i reklam. 14 dni
Marketingowe iev csm.fr.eu.criteo.net Ten plik cookie służy do śledzenia, czy użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami w wielu witrynach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam.
sesyjny
Marketingowe KRTBCOOKIE_# pubmatic.com Ten plik cookie służy do rejestrowania niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia użytkownika w celach reklamowych. 30 dni
Marketingowe match exchange.mediavine.com Ten plik cookie służy do rejestrowania niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia użytkownika w celach reklamowych.  
Marketingowe demdex demdex.net Ten plik cookie służy do rejestrowania niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia użytkownika w celach reklamowych. 180 dni
Marketingowe criteo_write_test blueshadow.pl Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia  reklamodawcom kierowanie do odwiedzającego odpowiednich reklam. 1dzień
Marketingowe cto_bundle criteo.com Ten plik cookie służy do przedstawienia użytkownikowi odpowiednich treści i reklam. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Marketingowe remote_sid youtube.com Ten plik cookie służy do niezbędnego wdrożenia i działania treści video osadzonych na stronie internetowej. 6 miesięcy
Marketingowe smg
salesmanago.pl Ten plik cookie służy do rejestracji danych odwiedzającego w celu optymalizacji trafności reklam. 10 lat
Marketingowe smuuid app3.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do rejestrowania danych statystycznych z wielu odwiedzin na stronie internetowej. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Marketingowe smuuid blueshadow.pl Ten plik cookie służy do rejestrowania danych statystycznych z wielu odwiedzin na stronie internetowej. 10 lat
Marketingowe smvr app3.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do gromadzenia informacji o preferencjach odwiedzającego i jego interakcjach z treściami reklamowymi. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Marketingowe smvr blueshadow.pl Ten plik cookie służy do gromadzenia informacji o preferencjach odwiedzającego i jego interakcjach z treściami reklamowymi. 10 lat
Niezbędne test_cookie doubleclick.net Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy przeglądarka odwiedzającego akceptuje pliki cookie. 1 dzień
Niezbędne CONSENT google.com Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy przeglądarka odwiedzającego akceptuje pliki cookie. 2 lata
Niezbędne CookieConsent Administrator Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie. 1 rok
Niezbędne is_eu Administrator Ten plik cookie służy do sprawdzenia, czy użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej i w związku z tym podlega europejskim regulacjom w zakresie danych osobowych. sesyjny
Niezbędne showFullPage Administrator Ten plik cookie służy  do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie prezentowania zawartości strony. sesyjny
Niezbędne CONSENT Administrator Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie. 2 lata
Niezbędne DEVICE_INFO Administrator Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie. 179 dni
Niezbędne Shop5 Administrator Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie. sesyjny
Niezbędne cookie_read Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie. 2 lata
Niezbędne basket Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji iteracji koszyka. sesyjny
Funkcjonalne Shoper5_lp-pl_PL Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do zapamiętania ostatnio oglądanych produktów. 1 rok
Funkcjonalne product_vote_56 Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do zapamiętania oceny produktu. 24 godziny
Funkcjonalne poll_vote_1 Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do zapamiętania odpowiedzi na ankietę. 24 godziny
Funkcjonalne ic Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do szybszego prezentowania zawartości witryny. sesyjny
Analityczne usługodawcy shop_utm_source Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji efektów kampanii Google lub Facebook. 90 dni
Analityczne usługodawcy shop_utm_medium Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji efektów kampanii Google lub Facebook. 90 dni
Analityczne usługodawcy shop_utm_campaign Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji efektów kampanii Google lub Facebook. 90 dni
Analityczne usługodawcy shop_sc Administrator Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji efektów kampanii Google lub Facebook. 90 dni
Statystyczne _ga google.com Ten plik cookie służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny. 2 lata
Statystyczne _ga_# google.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez Google Analytics) służy do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez odwiedzającego oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty. 2 lata
Marketingowe  _fbp  Usługodawca  Ten plik cookie (wykorzystywany przez Facebook Pixel) służy do prezentowania odwiedzającemu reklam w ramach serwisu Facebook.  3 miesiące
Marketingowe  _gcl_au  Usługodawca  Ten plik cookie (wykorzystywany przez Google AdSense) służy do mierzenia skuteczności reklam.  3 miesiące
Marketingowe  IDE  doubleclick.net  Ten plik cookie (wykorzystywany przez Google DoubleClick) do rejestrowania i raportowania działań odwiedzającego witrynę po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i prezentacji skierowanych do odwiedzającego reklam.  1 rok
Marketingowe  pagead/landing  doubleclick.net  Ten plik cookie służy do gromadzenia danych o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby zaprezentować bardziej trafna reklamę. Ponadto, pozwala witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.  sesyjny
Marketingowe  fr  facebook.com  Ten plik cookie (wykorzystywany przez Facebook Pixel) służy do prezentowania odwiedzającemu reklam marketingowych w ramach serwisu Facebook.  3 miesiące
Marketingowe  pagead/1p-user-list/#  google.com  Ten plik cookie służy do śledzenia, czy użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub wydarzeniami w wielu witrynach internetowych i wykrywa, w jaki sposób użytkownik porusza się między witrynami. Jest to wykorzystywane do pomiaru działań reklamowych i ułatwia wypłacanie opłat za polecanie między witrynami.  sesyjny
Marketingowe  pagead/landing  google.com  Ten plik cookie służy do gromadzenia danych o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby zaprezentować bardziej trafna reklamę. Ponadto, pozwala witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.  sesyjny
Marketingowe VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do mierzenia liczby odwiedzających stronę z osadzonym filmem. 180 dni
Marketingowe YSC youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do ustalenia, jakie filmy dostępne na YouTube oglądał odwiedzający. sesyjny
Marketingowe ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Marketingowe yt-remote-cast-available youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. sesyjny
Marketingowe yt-remote-cast-installed youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. sesyjny
Marketingowe yt-remote-connected-devices youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Marketingowe yt-remote-device-id youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. nieokreślony (do momentu usunięcia)
Marketingowe yt-remote-fast-check-period youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. sesyjny
Marketingowe yt-remote-session-app youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. sesyjny
Marketingowe yt-remote-session-name youtube.com Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. sesyjny
 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 27.01.2023r.

 
 
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium