blue shadow
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego blue shadow


SPIS TREŚCI
§ 1. Definicje
§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3. Wymogi techniczne
§ 4. Utworzenie Konta
§ 5. Zakupy w Sklepie
§ 6. Realizacja Zamówienia
§ 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
§ 8. Wymiana Produktu
§ 9. Reklamacje
§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 11. Dane osobowe
§ 12. Zmiana Regulaminu
§ 13. Postanowienia końcowe

§ 1. DEFINICJE

1. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
2. Klient - Użytkownik lub Kupujący;
3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
6. Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
7. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
8. Produkt - produkt odzieżowy dostępny w Sklepie, który może nabyć Kupujący;
9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
11. Regulamin - niniejszy regulamin;
12. Sklep - sklep internetowy Blue Shadow działający pod adresem internetowym: https://blueshadow.pl/;
13. Sprzedawca - ROSAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (adres siedziby: ul. Ks. Świerzego 8, 43-100 Tychy), wpisana w rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297347, posiadającą NIP: 9691474135, numer REGON: 240547340, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
14. Umowa - Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;
15. Umowa o świadczenie Usługi Konta - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;
17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
19. Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
20. Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Tuszyńska 61c, 95-030 Rzgów.
2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
3. Telefon: +48 500 377 260.

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE

1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
a) urządzenie z dostępem do Internetu
b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie oraz utworzenia Konta, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej.
3. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
4. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
5. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 4 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. UTWORZENIE KONTA

1. Utworzenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika.
2. Konto daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) kliknąć w zakładkę „zaloguj się”, a następnie „zarejestruj się”;
c) w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
- dane teleadresowe
- adres poczty elektronicznej,

- stworzone hasło do Konta,
albo skorzystać z uwierzytelnienia za pomocą konta Google lub w profilu w serwisie Facebook;
d) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
e) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
f) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą SMS/MMS;

g) kliknąć opcję „zarejestruj się”.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „zarejestruj się”.
5. Kliknięcie opcji „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
6. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o imię i nazwisko.
7. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie Sprzedawcy pod adres wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu oświadczenia o rezygnacji z Konta. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.
9. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 5. ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt, zawierającymi podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Produktu.
3. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.
4. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) wejść w zakładkę wybranego Produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
c) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
d) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
- imię,
- nazwisko,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej,
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
- sposób dostawy,
- sposób płatności,
- firmę i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
e) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
f) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
g) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą SMS/MMS;

h) kliknąć opcję „potwierdzam zakup”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:
a) przesyłka kurierska;
b) dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost.
6. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy - w przypadku wyboru tej formy płatności, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności za Produkty objęte Zamówieniem w terminie 3 dni od dnia jego złożenia;
b) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności PayU albo platformy płatniczej „Płatności Shoper” (operatorem płatności jest BlueMedia S.A.) - w przypadku wyboru jednej z tych form płatności, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności za Produkty objęte Zamówieniem bezpośrednio po jego złożeniu;
c) kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

d) gotówką przy odbiorze Produktu, w momencie dostarczenia go Kupującemu.
7. Kliknięcie przez Kupującego opcji „potwierdzam zakup” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem.
8. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 8 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
10. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
11. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku, do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 Dni roboczych od dnia przekazania go do realizacji.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
5. Produkt dostarczany jest pod adresy położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajach Unii Europejskiej.
6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszego § 7 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 21 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-7 poniżej.
5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
6. elektronicznej;
7. papierowej.
8. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
a) imię i nazwisko Kupującego;
b) adres poczty elektronicznej;
c) adres do korespondencji;
d) wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
e) wskazanie Produktów, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
f) numer Zamówienia;
g) data złożenia Zamówienia
h) kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
9. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Produktem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.
10. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
11. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
12. Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres:

„Sklep Internetowy Blue Shadow
ul. Tuszyńska 61c
95-030 Rzgów”

13. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
14. Zamówienie można zwrócić w każdym salonie działającym na terenie Polski pod marką blue shadow (lista salonów). Zwrot powinien być zapakowany analogicznie do wysyłek kurierskich i zawierać zwracany towar oraz wypełniony formularz zwrotu.

15. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
16. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8. WYMIANA PRODUKTU

1. W terminie 21 dni od dnia dostarczenia Produktu, Kupujący może wymienić go na:
a) ten sam model Produktu w innym kolorze lub rozmiarze.
2. Kupujący może wymienić wyłącznie Produkt nieużywany, niezabrudzony, nieuszkodzony oraz posiadający wszystkie oryginalnie przymocowane metki.
3. Kupujący dokonujący wymiany powinien wykonać następujące czynności:
a) zawiadomić Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o chęci dokonania wymiany, korzystając w tym celu z adresów wskazanych w § 2 ust. 2-3 Regulaminu;
b) wypełnić formularz wymiany dołączony do pierwotnie nabytego Produktu;
c) odesłać wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu oraz wymienianym Produktem pod adres wskazany w § 7 ust. 12 Regulaminu.
4. Koszty odesłania pierwotnie nabytego Produktu ponosi Kupujący.
5. Sprzedawca dokonuje wysyłki Produktu wybranego przez Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu pierwotnie nabytego Produktu.
6. Wysyłka Produktu wybranego przez Kupującego następuje za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub Kuriera InPost. Koszty wysyłki Produktu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi Sprzedawca.

§ 9. REKLAMACJE

1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9. Niezależnie, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu gwarancji, jeżeli został niż objęty Produkt nabyty przez Kupującego.
3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądać usunięcia wady;
4. Sprzedawca zaleca składanie reklamacji na podstawie rękojmi pod adresy wskazane w § 2 ust. 1-2 Regulaminu.
5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu (w przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta - na koszt Sprzedawcy) pod adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
6. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie.
7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować pod adres wskazany w § 2 ust 2 Regulaminu.
8. Reklamacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres poczty elektronicznej;
c) opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 14 dni:
a) od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu Sprzedawcy - w przypadku, gdy reklamacja dotyczy Produktu;
b) od dnia złożenia - w przypadku, gdy reklamacja dotyczy działania Sklepu.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów;
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. DANE OSOBOWE

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://blueshadow.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/2 .

§ 12. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
a) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
b) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
c) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.
5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez Użytkownika następuje w sposób wskazany w § 4 ust. 7 Regulaminu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2021 r.
5. Regulamin obowiązujący do dnia 19 stycznia 2021 r - znajdziesz tutaj


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - pobierz wzór w wersji do druku.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium