Karta podarunkowa

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SALONACH STACJONARNYCH

blue shadow

 

§ 1. DEFINICJE

1. Wydawca – Rosago z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Szpakowej 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297347 NIP: 9691474135 , REGON: 240547340, kapitał zakładowy 400 000,00 zł;

2. Salon blue shadow - znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Wydawca lub Franczyzobiorca marki blue shadow prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży i akcesoriów pod marką blue shadow;

3. Karta Podarunkowa - bon towarowy otrzymywany przez Nabywcę w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej kwocie na którą opiewa Karta Podarunkowa do wykorzystania w salonie blue shadow;

4. Nabywca - podmiot, który w Salonie blue shadow dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o odpowiedniej wartości;

5. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który przedstawia ją do realizacji w salonie blue shadow;

6. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach blue shadow;

7. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych w Salonach blue shadow;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę spośród trzech dostępnych progów cenowych: 100 zł/ 200 zł/ 300zł oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach blue shadow

2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 1 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej

3. W celu nabycia Karty Podarunkowej Nabywca, w dowolnie wybranym przez siebie Salonie blue shadow dokonuje płatności za pomocą gotówki. Karta Podarunkowa nie może zostać nabyta przez Nabywcę przy użyciu innej Karty Podarunkowej. Wydanie Karty Podarunkowej następuje w Salonie blue shadow.

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej. Każdorazowo w momencie wydania Karty, Sprzedawca umieszcza na Karcie Podarunkowej informację o okresie jej ważności. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

5. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana jedynie w salonie, w którym została nabyta. Sprzedawca umieszcza na Karcie Podarunkowej informację o salonie, w którym Karta może zostać wykorzystana.

6. Karta Podarunkowa posiada indywidualny numer tożsamy z numerem dokumentu MW na wydaną Kartą Podarunkową. Sprzedawca umieszcza na Karcie Podarunkowej informację o nr Karty.

7. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w całości ani w części, w oparciu o art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.

8. Karta jest jednorazowa, tzn. jeśli zostanie wykorzystana do transakcji niezależnie od tego czy w jej trakcie wykorzystany został cały nominał, na jaki opiewała, nie można będzie wykorzystać jej ponownie.

9.Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

11. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy.

12. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Nabywcę, że Karta Podarunkowa:

a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonie blue shadow, w którym została zakupiona;

b. nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne;

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana;

d. może być zrealizowana przez każdorazowego jej Użytkownika;

e. może być zrealizowana jednorazowo

13. Wydanie Karty Podarunkowej blue shadow Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej blue shadow, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

§ 3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH

1. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu blue shadow oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Towary

2. Pracownik sklepu ma obowiązek sprawdzenia przez dokonaniem płatności kartą podarunkową czy numer dokumentu MW znajdujący się na karcie (numer Karty) jest autentyczny i znajduje się w systemie.

3. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.

4. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartości na jaką opiewa Karta Podarunkowa, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy wartością nabytych Towarów a wartością Karty Podarunkowej.

5. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania jednorazowych zakupów z jej wykorzystaniem niezależnie od tego czy owa jednorazowa transakcja wyczerpie nominał zapisany na Karcie Podarunkowej.

6. Po dokonaniu transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik przekazuje Kartę Sprzedawcy.

7. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej Karty Podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;

b. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej;

c. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej danych;

d. wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Karty Podarunkowej w danym Salonie blue shadow

§ 4. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

1. Towary zakupione za pomocą Karty w sklepach Wydawcy podlegają tym samym zasadom zwrotu i wymiany oraz zgłoszenia niezgodności towaru z umową, co pozostałe produkty oferowane w sklepie Wydawcy.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.

2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin Kart Podarunkowych dostępny jest we wszystkich Salonach blue shadow oraz na stronie internetowej www.blueshadow.pl

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.12.2018 i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych począwszy od tej daty.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium