Regulamin konkursu „Pokaż swoje Beauty Beyond”

Regulamin konkursu „Pokaż swoje Beauty Beyond” blue shadow

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Rosago Sp. z o.o. ul. Ks. Świerzego 8, 43-100 Tychy NIP: 969-147-41-35.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebooka.
 4. Konkurs jest prowadzony w mediach społecznościowych, Instagram oraz Facebook, na profilach marki blue shadow.

 

 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) - zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść, i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) - ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) - posiada konto w serwisie Facebook lub Instagram;

d) - wykona Zadanie Konkursowe.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2

 

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osó

 

 • 3a. Zadanie konkursowe na portalu Facebooku

 

 1. Zadanie konkursowe polega:

a) - umieszczeniu w komentarzu pod postem z manifestem Beauty Beyond https://www.facebook.com/blueshadow/videos/312677793495991 zdjęcia, na którym Uczestnik znajduje się z trzema lub czterema bliskimi Ci kobietami. Zdjęcie powinno być interpretacją hasła „Bądź inspiracją, nie konkurencją”. Zdjęcie może być aktualne lub z przeszłości. Praca konkursowa może być kolażem fotografii Uczestnika i bliskich mu kobiet;

b) - oznaczeniu w komentarzu ze zdjęciem wszystkich osób, które znajdują się na fotografii, niezależnie od tego, czy posiadają konto w serwisie Facebook;

c) - udostępnieniu postu z manifestem na profilu Facebookowym Uczestnika.

 

 • 3b. Zadanie konkursowe na portalu Instagram

 

 1. Zadanie konkursowe polega na:

a) - umieszczeniu na swoim profilu IG zdjęcia, na którym Uczestnik znajduje się z trzema lub czterema bliskimi Ci kobietami. Zdjęcie powinno być interpretacją hasła „Bądź inspiracją, nie konkurencją”. Zdjęcie może być aktualne lub z przeszłości. Praca konkursowa może być kolażem fotografii Uczestnika i bliskich mu kobiet;

b) - oznaczeniu na zdjęciu wszystkich osoby, które znajdują się na fotografii, niezależnie od tego, czy posiadają konto w serwisie Instagram;

c) - oznaczeniu zdjęcia profilem marki @bsblueshadow oraz hashtagami #beautybeyond i #blueshadowwoman;

d) - udostępnieniu posta z manifestem na swoim story oznaczając profil @bsblueshadow.

 

 • 4. Wyłonienie Zwycięzcy

 

 1. W konkursie zostanie wybrany jeden Zwycięzca.

 

 1. Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisje Konkursową, składającą się z bohaterek manifestu „Beauty Beyond”.

 

 1. Konkurs trwa do 07.03.2021r.

 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na profilach marki blue shadow na portalu Facebook oraz Instagram w dn. 08.03.2021.

 

 • 5. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

 

 1. Uczestnik zapewnia, że uzyskał zgodę od osób znajdujących się na fotografii do publikacji ich wizerunku w związku z Zadaniem Konkursowym.

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

 

 • 6. Nagroda
 1. Nagrodą w konkursie jest: stylizacja blue shadow o wartości 500zł brutto dla każdej osoby, która znajduje się na zwycięskiej fotografii.

 

 1. Zwycięzca oraz osoby ze zwycięskiej fotografii wybierają stylizacje na podstawie towaru dostępnego na stronie blueshadow.pl

 

 1. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub kurierem na adres podany przez Zwycięzcę.

 

 1. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2021. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 

 1. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko/nick z Facebooka lub Instagrama) Zwycięzcy na swoich profilach w mediach społecznościowych.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 • 7. Dane Osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres [email protected] oraz na adres e-mail [email protected]

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydaniu Nagrody.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat.

 

 1. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail [email protected]

 

 1. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

 

 1. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 1. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

 • 8. Reklamacje

.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać́ na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż̇ w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs „Pokaż swoje Beauty Beyond”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 • 9. Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w mediach społecznościowych na profilach marki blue shadow.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium