blue shadow
Regulamin Konkursu blue shadow i Varsztatovni

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU i INSTAGRAMIE

Z DNIA 18.05.2023

§1.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest ROSAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (adres siedziby: ul. Ks. Świerzego 8, 43-100 Tychy), wpisana w rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297347, posiadającą NIP: 9691474135, numer REGON: 240547340, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) (zwany dalej „Organizatorem”) oraz  Fundacja “SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne” z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063) posługująca się nazwą handlową i znakiem towarowym “Varsztatovnia“, (zwana dalej Współorganizatorem).
 1. Fundatorem nagrody jest współorganizator.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 1. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka czy Instagram. Facebook i Instagarm  jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta. .
 1. Konkurs jest prowadzony na stronach https://www.facebook.com/blueshadow/ oraz https://www.instagram.com/bsblueshadow/ (zwanymi dalej “Fanpage”).
 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§2. 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com oraz Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 1. Uczestnik oświadcza, że:
 2. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka i Instagramie;
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 7. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram;
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora i Współorganizatora.

 

§3. 

NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 4 nagrody – dla 4  osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 1. Nagrodą są vouchery o wartości 690zł każdy, co pozwoli zapisać się na cykl 12-zajęciowy o dowolnej tematyce poprzez stronę https://varsztatovnia.pl/. Ważność vouchera to 18 miesięcy.
 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook i Instagram w treści posta konkursowego.
 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 1. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§4. 

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresami https://www.facebook.com/blueshadow/ oraz https://www.instagram.com/bsblueshadow
 1. Konkurs trwa od dnia 18.05.2023 godz. 19:00. do 25.05.2023 godz. 23:55.

 

§5. 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Napisanie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/blueshadow/ lub https://www.instagram.com/bsblueshadow zabawnej historii o tym jak pasja wpłynęła na jego życie.

§6.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram..
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5 Organizator wyłoni poprawną odpowiedź, która zdobędzie najwięcej polubień . 
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 4 zwycięzców (2 w serwisie Facebook, 2 w serwisie Instagam).  
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu 7  dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24  godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 7. imię i nazwisko
 8. adres korespondencyjny
 9. numer telefonu
 10. adres mailowy
 11. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 12. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

 

§7. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§8. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§9. 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 1. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§10. 

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 1. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2023
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium